varianta cu diacritice românesti a acestei pagini

SUITI-VÃ, FRATILOR, SUITI-VÃ!

Ioan Gânscã

"Dragostea nu cade niciodatã. " (1 Co 13, 8)

Dupã Duminica Izgonirii lui Adam din rai ne întâlnim din nou cu Adam (în Sfinti) în Duminica a patra din Postul Mare, când Biserica noastrã îl prãznuieste pe Sfântul Ioan, cel ce a scris Scara, "ca pe un nou Adam" (cf. diac. Ioan I. Icã jr.) în care chipul lui Dumnezeu, sters din întâiul Adam, s’a repictat ca o icoanã vie cu culorile virtutilor si cu penelul Sfântului Duh (cf. Sf. Diadoh al Foticeei). Ajuns prin rugãciune, ascezã si contemplatie ca o "stea adevãratã si nerãtãcitã, luminând marginile lumii" (Condac), Sfântul Ioan ne aratã scara virtutilor pe care omul se poate urca la cer. Alcãtuitã din 30 de trepte (capitole), scrierea sa este sinteza cea mai desãvârsitã a literaturii ascetice, iar lectura ei este cea mai importantã dintre lecturile patristice din timpul Postului Mare (cf. Pãrintele Makarios Simonopetritul).

Scara drumului catre rai

Vechii iconari din rãsãritul ortodox au fost atât de pãtrunsi de învãtãtura Scãrii, încât au ilustrat-o inspirat în numeroase icoane, fresce si gravuri. La noi o întîlnim mai ales în Moldova, cuprinsã în programul iconografic al câtorva biserici mânãstiresti (Dobrovãt, Râsca, Sucevita, Sf. Ilie-Suceva, Cetãtuia-Iasi), dar o vedem si în Tara Româneascã la Hurezi.

Comparând frescele din toate aceste locuri nu putem sã nu observãm cã zugravii Sucevitei au realizat cea mai amplã interpretare a Scãrii virtutilor din întrega iconografie româneascã. Plasatã în centrul fatadei de nord si chiar pe axul intrãrii principale în incinta mânãstirii, ea atrage imediat privirile celor ajunsi aici. Rostul acestei "strategii" iconografice este evident, el vizând importanta întâlnirii cu Sfântul Ioan si cu Scara sa.

Continuând comparatia cu bisericile pe care deja le-am mentionat, vom constata cã numai la Sucevita, între ultimile trepte ale scãrii, apare o distantã nefiresc de mare care o face aproape imposibil de urcat. Si întrucât acest detaliu are un scop foarte precis, în chiar acest interval (dintre treptele cu pricina) iconarii l-au zugrãvit pe unul dintre asceti cãzut si atârnat de scarã cu capul în jos.

Luând aminte la cele de mai sus este firesc sã ne întrebãm: e cu putintã ca cineva care a parcurs 29 dintre treptele Scãrii (si deci tot atâtea virtuti) sã piardã cetãtenia raiului pentru cã nu a reusit sã urce doar o singurã treaptã? Care e aceastã treaptã decisivã si ce vor sã ne învete iconarii?

Din Scara Sfântului Ioan stim cã treapta cea mai de sus (a 30-a) este a dumnezeiestii iubiri. Deci aceasta îi mai lipsea nefericitului ascet. El nu a mai putut "pãsi" pe ea pentru a intra în Împãrãtia Cerurilor deoarece, zice Sfântul Maxim Mãrturisitorul: "Toatã asceza care nu are iubire este strãinã de Dumnezeu!".

Prin urmare, chiar dacã as urca toate cele 29 de trepte, sau, cu alte cuvinte spus, chiar "de as grãi în limbile oamenilor si ale îngerilor, iar dragoste nu am, fãcutu-m’am aramã rãsunãtoare si chimval rãsunãtor. Si de as avea darul proorociei si tainele toate le-as cunoaste si orice stiintã, si de-as avea atâta credintã încât sã mut si muntii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Si de-as împãrti toatã avutia mea si de as da trupul meu ca sã fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseste" (1 Co 13, 8).

Aceasta este învãtãtura de tainã pe care ne-au descoperit-o genialii iconari ai Sucevitei, care, împreunã cu Sfântul Ioan Scãrarul, ne îndeamnã pe toti: "Suiti-vã, fratilor, suiti-vã, punând suisuri în inimile voastre si luând aminte la proorocul care zice: «Veniti sã ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului nostru, care ne face picioarele noastre ca ale cerbului si ne pune întru lucruri înalte ca sã biruim întru calea lui» (cf. Is 2, 3). Alergati, rogu-vã, cu cel ce zice: «Sã ne sârguim pânã ce vom ajunge toti la împreunarea credintei si a cunostintei lui Dumnezeu, la starea de bãrbat desãvârsit, la mãsura vârstei deplinãtãtii lui Hristos» (Ef 4, 13), care a fost botezat în cel de al treizecilea an al vietii sale vãzute si care a urcat pe cea de-a treizecea treaptã a scãrii celei duhovnicesti, cãci Dumnezeu este iubirea" (Sf. Ioan Scãrarul).


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.