Sfântul Ghelasie Pãrintele Dometie Mari duhovnici Nistea's Page
varianta cu diacritice românesti a acestei pagini

Acatistul Sfântului Ghelasie de la Râmet

 

Mãrire Tie, Dumnezeului nostru, mãrire Tie.

Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti, Vistierul bunãtãtilor si Dãtãtorule de viatã, vino si Te sãlãsluieste întru noi si ne curãteste pe noi de toatã întinãciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieste-ne pe noi (de 3 ori).

Mãrire Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Preasfântã Treime, miluieste-ne pe noi, Doamne, curãteste pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã si vindecã neputintele noastre, pentru numele Tãu.

Doamne miluieste (de 3 ori).

Mãrire Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Tatãl nostru, care esti în ceruri, sfinteascã-se numele Tãu, vie împãrãtia Ta, facã-se voia Ta, precum în cer, asa si pe pãmânt. Pâinea noastrã cea de toate zilele, dã-ne-o nouã astãzi si ne iartã nouã greselile noastre, precum si noi iertãm gresitilor nostri si nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveste de cel rãu.

Cã a Ta este împãrãtia si puterea si mãrirea: a Tatãlui, a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Tropar, glas 1:

De Dumnezeu purtãtor, Pãrinte al nostru Ghelasie, povãtuitorul cãlugãrilor si credinciosilor, podoaba cuviosilor si lauda arhiereilor, sprijinitorul celor întru necazuri si fãcãtorule de minuni, cu nevointele tale chip de sfintenie te-ai arãtat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselesti. Cu acestia roagã-L pe Milostivul Dumnezeu sã ne dãruiascã nouã pace si mare milã.

Condac 1

Prea fericite Pãrinte Ierarhe Ghelasie, prinos de multumire îti aducem noi nevrednicii, pentru folosintele ce le dobândim de la tine neîncetat. Ši, ca unul care ne izbãvesti de tot necazul cu rugãciunile tale, primeste de la noi cântare sfântã:

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru.

Icosul 1

Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine Sfinte Ierarhe Ghelasie, cã îngereste pe pãmânt ai vietuit si turma duhovniceascã tie încredintatã bine o ai pãstorit, ca sã dobândesti vesnicã bucurie în ceruri. Pentru aceasta primeste de la noi smerite cântãri:

Bucurã-te, cel ce ai fost ca un înger în trup,

Bucurã-te, cel ce ai fost îmbrãcat cu harul arhieriei.

Bucurã-te, cã lui Dumnezeu cu râvnã ai slujit,

Bucurã-te, cã trupul cu postiri si privegheri ti l-ai înfrumusetat,

Bucurã-te, cãci sufletul cu virtuti ti-ai împodobit,

Bucurã-te, cel ce esti împreunã vorbitor cu îngerii,

Bucurã-te, cã pentru biserica lui Hristos jertfã te-ai adus,

Bucurã-te, cã prin rugãciunile tale duhurile necurate ai izgonit,

Bucurã-te, cã pe cei stãpâniti de demoni ai tãmãduit,

Bucurã-te, cãci apã din pãmânt ai izvorât,

Bucurã-te, lauda cea prea iubitã a cãlugãrilor,

Bucurã-te, podoabã sfintitã a meleagurilor Râmetului,

Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Ghelasie!

Condacul 2

Pe pãmânt ca un alt Moise te-ai arãtat, Sfintite Pãrinte Ghelasie, cãci cu toiagul semnul crucii fãcând, ai izvorât apã din loc pietros. Deci vãzând minunea cãlugãrii si credinciosii la Hopagi s-au bucurat dând mãrire lui Dumnezeu celui ce ti-a dat puteri si au strigat: Aliluia!

Icosul 2

Arãtatu-te-ai în vis la multi credinciosi Sfintite Pãrinte si multe minuni ai fãcut celor ce s-au apropiat cu credintã de sfintele tale moaste, pentru aceasta cu bucurie cântãm tie:

Bucurã-te, mângâierea celor întristati,

Bucurã-te, tãmãduirea celor bolnavi,

Bucurã-te, ajutãtorul celor împovãrati,

Bucurã-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri,

Bucurã-te, ajutãtorul si ocrotitorul Mãnãstirii Râmet,

Bucurã-te, al monahilor osârdnic povãtuitor,

Bucurã-te, al preotilor celor evlaviosi bun arhipãstor,

Bucurã-te, al credinciosilor evlavios sprijinitor,

Bucurã-te, al cerescului Stãpân vrednic slujitor,

Bucurã-te, cãci de multe dureri esti izbãvitor,

Bucurã-te, cãci cu blândete si smerenie lui Hristos ai urmat,

Bucurã-te, cãci cu nerãutatea ta duhurile rãutãtii le-ai izgonit,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 3

Arhanghelii si îngerii se minuneazã Sfintite Pãrinte de credinta Ta cea mare, care ai avut-o cãtre Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pãmânt si a izvorât apã. Pentru aceea si noi cunoscându-ti râvna spre cele sfinte, cu multumitã strigãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Auzitu-s-au minunile tale Sfintite Pãrinte pânã la hotarele pãmântului românesc, si crestinii de pretutindenea aleargã la moastele tale care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mãnãstire Râmet, cãci de aici toti dobândesc ajutor. De aceea primeste si de la noi aceastã cântare:

Bucurã-te, cã pe crestini îi aperi întru nevoi,

Bucurã-te, cã orfanilor le aduci mângâiere,

Bucurã-te, cã si vãduvelor le aduci alinare sufletelor,

Bucurã-te, grabnicule ajutãtor a celor bolnavi,

Bucurã-te, cald folositor al celor întristati,

Bucurã-te, hrãnitorul celor flãmânzi,

Bucurã-te, bunule pãprinte a celor sãraci,

Bucurã-te, cã taberele vrãjmasilor le-ai surpat,

Bucurã-te, cã în cer odihnã vesnicã ai aflat,

Bucurã-te, cã în mijlocul cetelor îngeresti ai ajuns,

Bucurã-te, cã plata ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat,

Bucurã-te, cã pe oameni cu Dumnezeu ai unit,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 4

Prea Sfintite Pãrinte Ghelasie, cea stãpânitã de demoni din depãrtare a alergat la sfântul tãu sicriu si credintã având a luat tãmãduire. Pentru aceasta minunându-se de prea multa sa îndrãznealã cu umilintã cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Adormind Prea Sfintite Pãrinte, pe asinul tãu care te purta spre mãnãstire, au rãmas pânã astãzi urme nesterse pe piatrã, si clopotele celor sapte biserici singure au început sã sune ducând vestea trecerii tale din aceastã viatã. Pentru aceasta primeste si de la noi cuvinte de laudã:

Bucurã-te, cã pe asin precum odinioarã Iisus, ai încãlecat,

Bucurã-te, cã cele sapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat,

Bucurã-tze, cã clopotele singure ti-au vestit chemarea la cel de Sus,

Bucurã-te, cã multe minuni ai lucrat,

Bucurã-te, cã tu de atunci în Hristos odihnã cereascã ai aflat,

Bucurã-te, cã viata ta lui Hristos ti-ai închinat,

Bucurã-te, cãci mereu în trezvie lui Hristos ai slujit,

Bucurã-te, cã prin tine multi la credintã au venit,

Bucurã-te, cã la înãltimea trãirii sfinte ai ajuns,

Bucurã-te, al cãlugãrilor minunat învãtãtor si de Dumnezeu înteleptit,

Bucurã-te, al Sfintei Biserici laudã si bucurie aleasã,

Bucurã-te, cel ce cu lumina cea întreitã ai fost luminat,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 5

Plângem si ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele si nãzuim la tine Prea Sfintite Ierarhe Ghelasie, rugându-te sã fii mijlocitor cãtre Domnul pentru noi si pentru toatã lumea, ca sã dobândim mântuire prin rugãciunile tale. Pentru aceea cântãm împreunã cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ca sã arãti milostivirea ta cea cãtre noi, Prea Sfintite Pãrinte Ierarhe ai sãvârsit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credintã la sfintele tale moaste. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arãtându-le cele de mântuire; cu acestia împreunând glasurile cu credintã strigãm tie:

Bucurã-te, cã tie cu smerenie ne plecãm,

Bucurã-te, cã binecuvântare de la Dumnezeu prin tine cerem,

Bucurã-te, cã prin tine cu ochii sufletului în slava cereascã te vedem,

Bucurã-te, cã de chinurile de veci ai scãpat multe suflete,

Bucurã-te, cã pe calea cea dreaptã ai umblat,

Bucurã-te, cã pe noi întru necazuri ne-ai mângâiat,

Bucurã-te, cel ce esti al Duhului Sfânt locas împodobit,

Bucurã-te, cel ce cu apa cea vesnicã sufletele ai adãpat,

Bucurã-te, cã lui Hristos ai fãcut ascultare desãvârsitã,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 6

Minunatã s-a arãtat Pãrinte, trecerea ta de pe pãmânt la cerestile locasuri, cãci ai cunoscut din vreme apropierea sfârsitului tãu. De aceea minunându-ne toti de faptele tale cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Cine va putea spune cu adevãrat toate nevointele tale Sfinte Ierarhe, cu care te-ai nevoit si prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit. De aceea îti cântãm tie:

Bucurã-te, cã în sãrãcie de bunã voie ai vietuit,

Bucurã-te, cã în post si rugãciune cu toti ai trãit,

Bucurã-te, cã prin smerenie toate le-ai învins,

Bucurã-te, cã pe cãlugãri bine i-ai cãlãuzit,

Bucurã-te, cã harul arhieriei având multi preoti ai hirotonit,

Bucurã-te, cãci cu dogmele dreptei credinte pe toti i-ai povãtuit,

Bucurã-te, cã prin viata ta Mãnãstirea Râmet ai blagoslovit,

Bucurã-te, cã pe cei credinciosi îi tãmãduiesti,

Bucurã-te, cã din nevoi pe noi pe toti ne izbãvesti,

Bucurã-te, cã esti izvor nesecat de bunãtãti pãmântesti,

Bucurã-te, cel ce cu pâinea vietii pe multi ai îndestulat,

Bucurã-te, cãci rugãtor neîncetat cãtre Nãscãtoarea de Dumnezeu te-ai arãtat,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 7

Izvor de apã vindecãtor izvorãsti Sfinte Ierarhe de sub Altarul Sfânt al Mãnãstirii Tale, vindecând toatã boala si neputinta. De aceea minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit cu totii strigãm tie: Aliluia!

Icosul 7

Pomj cu bune roade esti, Pãrinte Sfintite Ierarhe Ghelasie care aduce rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine si cu stâlpãri de rugãciuni în mâini cel sã le vii în ajutor. De aceea si noi cu smerenie si cu dragoste te lãudãm zicând:

Bucurã-te, alesule între arhierei,

Bucurã-te, floarea cea cu bun miros,

Bucurã-te, trandafir cu mireasmã prea dulce,

Bucurã-te, razã pururea strãlucitoare,

Bucurã-te, pãzitorule al fecioriei,

Bucurã-te, iubitorule de curãtie,

Bucurã-te, învãtãtorule si bun pãrinte,

Bucurã-te, reazimul celor neputinciosi,

Bucurã-te, vindecãtorule al celor bolnavi,

Bucurã-te, toiagul celor nevãzãtori,

Bucurã-te, prea dulce linistitor al sufletelor noastre tulburate,

Bucurã-te, mustrãtorule al greselilor noastre ascunse,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 8

Râu de lacrimi ai vãrsat Prea Sfintite Ierarhe rugând pe Dumnezeu pentru lume si te-ai nevoit cu asprime, fãrã de odihnã si hranã, petrecându-ti viata întru osteneli sfinte. Pentru aceasta noi toti Îl slãvim pe Dumnezeu care ti-a dat tie putere, cântându-i: Aliluia!

Icosul 8

Ca unul care ai îndrãznealã cãtre Hristos, turma Lui ai povãtuit la Împãrãtia cea de sus cu învãtãturile tale, Sfinte Ierarhe Ghelasie. Iar nouã celor ce suntem bântuiti de viforul multor necazuri si ispite, dã-ne mânã de ajutor, ca sã te lãudãm zicând:

Bucurã-te, izbãvitorule din necazuri al celor dosãditi,

Bucurã-te, dãtãtorule de mângâieri,

Bucurã-te, cã din multe ispite ne scoti cu rugãciunile tale,

Bucurã-te, cã esti izvor de bunãtãti,

Bucurã-te, cã pe necredinciosi cu dragoste îi îndrepti,

Bucurã-te, cã pe pãmânt mult bine ai fãcut celor credinciosi,

Bucurã-te, vindecãtorule neîntârziat al celor bolnavi,

Bucurã-te, cela ce cu rugãciunile tale sãgetile vrãjmasului le-ai oprit,

Bucurã-te, cela ce de crestini esti mult lãudat,

Bucurã-te, cela ce de crestini esti mult lãudat,

Bucurã-te, cãci prin tine Dumnezeu cel în Treime închinat se slãveste,

Bucurã-te, cel ce cu daruri duhovnicesti viata noastrã ai îmbogãtit,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 9

Cu mare bucurie Prea Sfinte Ierarhe te lãudãm, cãci pe tine te avem comoarã de mult pret si dai tuturor cele de mântuire, povãtuindu-i pe calea cea dreaptã. Pentru aceasta cu multã bucurie slãvim si cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu ce cuvinte de laudã te vom cinsti pe tine pentru multa ta iubire ce arãti si astãzi celor care se închinã tie cu credintã. De aceea cu dragoste aducând preamãrire lui Dumnezeu îti cântãm tie:

Bucurã-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întunerec,

Bucurã-te, fãclie nestinsã ce lumineazã în întunericul necunostintei,

Bucurã-te, stea cu raze strãlucitoare,

Bucurã-te, cã prin viata ta ai binevestit pe Hristos,

Bucurã-te, cã ai îndreptat pe cei legati de cele pãmântesti,

Bucurã-te, cã ai mustrat nedreptatea multora,

Bucurã-te, cã în toatã viata ta pe Domnul ai slãvit,

Bucurã-te, cã si pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtutilor,

Bucurã-te, cã prin tine multã liniste am aflat,

Bucurã-te, cã de multe necazuri ne-ai izbãvit,

Bucurã-te, cel plin de blândete si de smerenie,

Bucurã-te, pãrinte iubitor de fii, al celor ce aleargã la tine,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 10

Vãzând Dumnezeu nevointele tale, Sfintite Ierarhe Ghelasie, te-ai prosvlãzit pe pãmânt cu mari si multe minuni sãvârsite încã în trup fiind. Iar dupã trecerea ta la cele vesnice nu încetezi a-i împãrtãsi de faceri de bine. Pentru care si noi cu umilintã cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost Pãrinte Ierarhe Ghelasie, cã ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele si ispitele care te împresurau în slujirea arhiereascã si cu curgerile tale de lacrimi ai spãlat haina sufletului tãu Pãrinte. Pentru aceasta cu dragoste îti cântãm:

Bucurã-te, cãci prin priveghere de toatã noaptea te-ai nevoit,

Bucurã-te, cã trupul cu post l-ai fãcut vas ales sufletului,

Bucurã-te, cã pentru toate Dumnezeu te-a rãsplãtit cu cununa vietii ceresti,

Bucurã-te, cã plutind pe apã capul tãu înmiresmat a înconjurat biserica mãnãstirii,

Bucurã-te, cã a treia oarã pe fereasta bisericii el s-a oprit,

Bucurã-te, cã toti credinciosii cu cinste te-au primit,

Bucurã-te, cã pe toti cu mireasmã dulce i-ai fãcut bineplãcuti lui Dumnezeu,

Bucurã-te, cã din suflet curat pe tine te slãvim,

Bucurã-te, cã prin sfârsitul tãu cel bun, sfintenia vietii tale o ai arãtat,

Bucurã-te, cãci cununa nemuririi din mâna Atottiitorului ai primit,

Bucurã-te, cã fericirea raiului cu toti sfintii ai mostenit,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 11

Femeia ce era bolnavã, în mare cinste pe tine te-a vãzut Prea Sfintite Ierarhe si în chip minunat te-ai descoperit cã esti ocrotitor al credinciosilor ardeleni si al Mãnãstirii Râmet, dând poruncã sã se pãstreze acel loc sfânt: Pentru aceasta si noi multumire lui Dumnezeu aducând, îti cântãm: Aliluia!

Icosul 11

Mare luminãtor te-ai arãtat credinciosilor tãi din Ardeal si îndreptãtor al credintei celei drepte, cã nu sufereai sã vezi nedreptatea si urâciunea de patimi în locul sfânt al mãnãstirii si în toatã tara noastrã, si cu asprime chiar si acum pedepsesti pe cei ce calcã rânduiala statornicitã, Sfinte Ierarhe. Pentru aceasta te lãudãm zicând unele ca acestea:

Bucurã-te, cel ce te-ai arãtat curãtitor spinilor celor rãi ai pãcatelor,

Bucurã-te, iubitorule al vietii în curãtie,

Bucurã-te, blândule arhiereu al lui Hristos,

Bucurã-te, floarea cea cu dulce mireasmã,

Bucurã-te, cã înseninezi sufletele credinciosilor,

Bucurã-te, cã luminezi mintile cele întunecate,

Bucurã-te, cã alungi gândurile cele viclene,

Bucurã-te, alãutã cu dulce viersuire,

Bucurã-te, îndrumãtorule al turmei celei duhovnicesti,

Bucurã-te, cã prin tine si noi aflãm mântuire,

Bucurã-te, veselia sufletului dornic de Hristos,

Bucurã-te cã altceva nu stiu ce sã grãiesc fãrã numai bucurã-te,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru.

Condacul 12

Mintea ta Sfinte Pãrinte Ierarhe ziua si noaptea o ai îndreptat la cerestile locasuri si ai fost ca o fecioarã înteleaptã cu candela aprinsã plinã de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta în veci petreci în cerui cu toti sfintii iar noi cinstindu-te cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Lãudãm Sfintite Pãrinte Ierarhe dragostea ta de pe pãmânt fatã de fii duhovnicesti pe care i-ai pãstorit ca si multele minuni pe care le-ai sãvârsit, tãmãduind pe toti cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine Sfinte Ghelasie, zicând:

Bucurã-te, slujitorule a lui Hristos,

Bucurã-te, fãcãtorule de minuni, Ierarhe,

Bucurã-te, iubitorule de Hristos,

Bucurã-te, izbãvitorule a tot felul de boale,

Bucurã-te, cu cuviosii împreunã nevoitorule,

Bucurã-te, povãtuitorul credinciosilor ardeleni,

Bucurã-te, învãtãtorule al dreptei credinte,

Bucurã-te, cã toti cu dragoste te cinstim,

Bucurã-te, cã prin tine pace sufletelor aflãm,

Bucurã-te, cã prin atingerea de sfintele tale moaste ne vindecãm de neputinte,

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, pãrintele nostru!

Condacul 13

O, prea minunate si sfinte pãrinte, cu umilintã strigãm si cerem de la tine al tãu sprijin în aceastãî vale a plângerii si te rugãm primeste aceastã putinã rugãciune si o înaltã la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale sã ne învrednicim si noi vesnicei Împãrãtii si sã cântãm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Dupã aceea Icosul 1 si îndatã:

Rugãciune cãtre Sfântul Ghelasie

Cãtre tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înãltãndu-ne gândurile, cu umilintã si cu cãldurã ne rugãm: cautã din înãltimea plinã de slavã a cerului si te milostiveste de suferintele, durerile, patimile, necazurile, amãrãciunile si strâmtorãrile noastre. Ši roagã pe Stãpânul si Dumnezeul nostru cel ceresc, sã ne ierte pãcatele pe care, cu stiintã si cu nestiintã, le sãvârsim neîncetat, ca si pentru putina noastrã dragoste fatã de El si de aproapele nostru, rugându-L sã fie pururea milostiv si iertãtor si sã îndepãrteze de la noi toatã suferinta si durerea. Fii povãtuitorul si cãlãuzitorul nostru pe cãrãrile cele necunoscute ale vietii, pentru ca, urmând pilda credintei si a dragostei tale fatã de Hristos, sã ne învrednicim de darurile Sale si trecând din aceastã viatã sã ne bucurãm împreunã cu tine si cu toti cei bine plãcuti din veac ai Domnului, de împãrãtia cea nesfârsitã a cerurilor, ca acolo, înconjurati de cetele îngeresti, sã aducem mãrire, cinste si închinãciune lui Dumnezeu celui în Treime închinat si slãvit, tatãl, Fiul si Duhul Sfânt, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.