Mărire Tie, Dumnezeului nostru, mărire Tie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti, Vistierul bunătătilor si Dătătorule de viată, vino si Te sălăsluieste întru noi si ne curăteste pe noi de toată întinăciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi (de 3 ori).
Mărire Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieste-ne pe noi, Doamne, curăteste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieste (de 3 ori).

Mărire Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, care esti în ceruri, sfintească-se numele Tău, vie împărătia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, asa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi si ne iartă nouă greselile noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri si nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveste de cel rău.
Că a Ta este împărătia si puterea si mărirea: a Tatălui, a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.


Tropar, glas 1:

De Dumnezeu purtător, Părinte al nostru Ghelasie, povătuitorul călugărilor si credinciosilor, podoaba cuviosilor si lauda arhiereilor, sprijinitorul celor întru necazuri si făcătorule de minuni, cu nevointele tale chip de sfintenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselesti. Cu acestia roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace si mare milă.

Condac 1

Prea fericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de multumire îti aducem noi nevrednicii, pentru folosintele ce le dobândim de la tine neîncetat. Şi, ca unul care ne izbăvesti de tot necazul cu rugăciunile tale, primeste de la noi cântare sfântă:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru.

Icosul 1

Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngereste pe pământ ai vietuit si turma duhovnicească tie încredintată bine o ai păstorit, ca să dobândesti vesnică bucurie în ceruri. Pentru aceasta primeste de la noi smerite cântări:

Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup,
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei.
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit,
Bucură-te, că trupul cu postiri si privegheri ti l-ai înfrumusetat,
Bucură-te, căci sufletul cu virtuti ti-ai împodobit,
Bucură-te, cel ce esti împreună vorbitor cu îngerii,
Bucură-te, că pentru biserica lui Hristos jertfă te-ai adus,
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit,
Bucură-te, că pe cei stăpâniti de demoni ai tămăduit,
Bucură-te, căci apă din pământ ai izvorât,
Bucură-te, lauda cea prea iubită a călugărilor,
Bucură-te, podoabă sfintită a meleagurilor Râmetului,
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie!


Condacul 2

Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfintite Părinte Ghelasie, căci cu toiagul semnul crucii făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci văzând minunea călugării si credinciosii la Hopagi s-au bucurat dând mărire lui Dumnezeu celui ce ti-a dat puteri si au strigat: Aliluia!

Icosul 2

Arătatu-te-ai în vis la multi credinciosi Sfintite Părinte si multe minuni ai făcut celor ce s-au apropiat cu credintă de sfintele tale moaste, pentru aceasta cu bucurie cântăm tie:

Bucură-te, mângâierea celor întristati,
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi,
Bucură-te, ajutătorul celor împovărati,
Bucură-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri,
Bucură-te, ajutătorul si ocrotitorul Mănăstirii Râmet,
Bucură-te, al monahilor osârdnic povătuitor,
Bucură-te, al preotilor celor evlaviosi bun arhipăstor,
Bucură-te, al credinciosilor evlavios sprijinitor,
Bucură-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor,
Bucură-te, căci de multe dureri esti izbăvitor,
Bucură-te, căci cu blândete si smerenie lui Hristos ai urmat,
Bucură-te, căci cu nerăutatea ta duhurile răutătii le-ai izgonit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 3

Arhanghelii si îngerii se minunează Sfintite Părinte de credinta Ta cea mare, care ai avut-o către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ si a izvorât apă. Pentru aceea si noi cunoscându-ti râvna spre cele sfinte, cu multumită strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Auzitu-s-au minunile tale Sfintite Părinte până la hotarele pământului românesc, si crestinii de pretutindenea aleargă la moastele tale care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmet, căci de aici toti dobândesc ajutor. De aceea primeste si de la noi această cântare:

Bucură-te, că pe crestini îi aperi întru nevoi,
Bucură-te, că orfanilor le aduci mângâiere,
Bucură-te, că si văduvelor le aduci alinare sufletelor,
Bucură-te, grabnicule ajutător a celor bolnavi,
Bucură-te, cald folositor al celor întristati,
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi,
Bucură-te, bunule păprinte a celor săraci,
Bucură-te, că taberele vrăjmasilor le-ai surpat,
Bucură-te, că în cer odihnă vesnică ai aflat,
Bucură-te, că în mijlocul cetelor îngeresti ai ajuns,
Bucură-te, că plata ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat,
Bucură-te, că pe oameni cu Dumnezeu ai unit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 4

Prea Sfintite Părinte Ghelasie, cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul tău sicriu si credintă având a luat tămăduire. Pentru aceasta minunându-se de prea multa sa îndrăzneală cu umilintă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Adormind Prea Sfintite Părinte, pe asinul tău care te purta spre mănăstire, au rămas până astăzi urme nesterse pe piatră, si clopotele celor sapte biserici singure au început să sune ducând vestea trecerii tale din această viată. Pentru aceasta primeste si de la noi cuvinte de laudă:

Bucură-te, că pe asin precum odinioară Iisus, ai încălecat,
Bucură-te, că cele sapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat,
Bucură-tze, că clopotele singure ti-au vestit chemarea la cel de Sus,
Bucură-te, că multe minuni ai lucrat,
Bucură-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat,
Bucură-te, că viata ta lui Hristos ti-ai închinat,
Bucură-te, căci mereu în trezvie lui Hristos ai slujit,
Bucură-te, că prin tine multi la credintă au venit,
Bucură-te, că la înăltimea trăirii sfinte ai ajuns,
Bucură-te, al călugărilor minunat învătător si de Dumnezeu înteleptit,
Bucură-te, al Sfintei Biserici laudă si bucurie aleasă,
Bucură-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 5

Plângem si ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele si năzuim la tine Prea Sfintite Ierarhe Ghelasie, rugându-te să fii mijlocitor către Domnul pentru noi si pentru toată lumea, ca să dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ca să arăti milostivirea ta cea către noi, Prea Sfintite Părinte Ierarhe ai săvârsit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credintă la sfintele tale moaste. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire; cu acestia împreunând glasurile cu credintă strigăm tie:

Bucură-te, că tie cu smerenie ne plecăm,
Bucură-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine cerem,
Bucură-te, că prin tine cu ochii sufletului în slava cerească te vedem,
Bucură-te, că de chinurile de veci ai scăpat multe suflete,
Bucură-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat,
Bucură-te, că pe noi întru necazuri ne-ai mângâiat,
Bucură-te, cel ce esti al Duhului Sfânt locas împodobit,
Bucură-te, cel ce cu apa cea vesnică sufletele ai adăpat,
Bucură-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârsită,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 6

Minunată s-a arătat Părinte, trecerea ta de pe pământ la cerestile locasuri, căci ai cunoscut din vreme apropierea sfârsitului tău. De aceea minunându-ne toti de faptele tale cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Cine va putea spune cu adevărat toate nevointele tale Sfinte Ierarhe, cu care te-ai nevoit si prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit. De aceea îti cântăm tie:

Bucură-te, că în sărăcie de bună voie ai vietuit,
Bucură-te, că în post si rugăciune cu toti ai trăit,
Bucură-te, că prin smerenie toate le-ai învins,
Bucură-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit,
Bucură-te, că harul arhieriei având multi preoti ai hirotonit,
Bucură-te, căci cu dogmele dreptei credinte pe toti i-ai povătuit,
Bucură-te, că prin viata ta Mănăstirea Râmet ai blagoslovit,
Bucură-te, că pe cei credinciosi îi tămăduiesti,
Bucură-te, că din nevoi pe noi pe toti ne izbăvesti,
Bucură-te, că esti izvor nesecat de bunătăti pământesti,
Bucură-te, cel ce cu pâinea vietii pe multi ai îndestulat,
Bucură-te, căci rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 7

Izvor de apă vindecător izvorăsti Sfinte Ierarhe de sub Altarul Sfânt al Mănăstirii Tale, vindecând toată boala si neputinta. De aceea minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit cu totii strigăm tie: Aliluia!

Icosul 7

Pomj cu bune roade esti, Părinte Sfintite Ierarhe Ghelasie care aduce rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine si cu stâlpări de rugăciuni în mâini cel să le vii în ajutor. De aceea si noi cu smerenie si cu dragoste te lăudăm zicând:

Bucură-te, alesule între arhierei,
Bucură-te, floarea cea cu bun miros,
Bucură-te, trandafir cu mireasmă prea dulce,
Bucură-te, rază pururea strălucitoare,
Bucură-te, păzitorule al fecioriei,
Bucură-te, iubitorule de curătie,
Bucură-te, învătătorule si bun părinte,
Bucură-te, reazimul celor neputinciosi,
Bucură-te, vindecătorule al celor bolnavi,
Bucură-te, toiagul celor nevăzători,
Bucură-te, prea dulce linistitor al sufletelor noastre tulburate,
Bucură-te, mustrătorule al greselilor noastre ascunse,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 8

Râu de lacrimi ai vărsat Prea Sfintite Ierarhe rugând pe Dumnezeu pentru lume si te-ai nevoit cu asprime, fără de odihnă si hrană, petrecându-ti viata întru osteneli sfinte. Pentru aceasta noi toti Îl slăvim pe Dumnezeu care ti-a dat tie putere, cântându-i: Aliluia!

Icosul 8

Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povătuit la Împărătia cea de sus cu învătăturile tale, Sfinte Ierarhe Ghelasie. Iar nouă celor ce suntem bântuiti de viforul multor necazuri si ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând:

Bucură-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosăditi,
Bucură-te, dătătorule de mângâieri,
Bucură-te, că din multe ispite ne scoti cu rugăciunile tale,
Bucură-te, că esti izvor de bunătăti,
Bucură-te, că pe necredinciosi cu dragoste îi îndrepti,
Bucură-te, că pe pământ mult bine ai făcut celor credinciosi,
Bucură-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi,
Bucură-te, cela ce cu rugăciunile tale săgetile vrăjmasului le-ai oprit,
Bucură-te, cela ce de crestini esti mult lăudat,
Bucură-te, cela ce de crestini esti mult lăudat,
Bucură-te, căci prin tine Dumnezeu cel în Treime închinat se slăveste,
Bucură-te, cel ce cu daruri duhovnicesti viata noastră ai îmbogătit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 9

Cu mare bucurie Prea Sfinte Ierarhe te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult pret si dai tuturor cele de mântuire, povătuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta cu multă bucurie slăvim si cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multa ta iubire ce arăti si astăzi celor care se închină tie cu credintă. De aceea cu dragoste aducând preamărire lui Dumnezeu îti cântăm tie:

Bucură-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întunerec,
Bucură-te, făclie nestinsă ce luminează în întunericul necunostintei,
Bucură-te, stea cu raze strălucitoare,
Bucură-te, că prin viata ta ai binevestit pe Hristos,
Bucură-te, că ai îndreptat pe cei legati de cele pământesti,
Bucură-te, că ai mustrat nedreptatea multora,
Bucură-te, că în toată viata ta pe Domnul ai slăvit,
Bucură-te, că si pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtutilor,
Bucură-te, că prin tine multă liniste am aflat,
Bucură-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit,
Bucură-te, cel plin de blândete si de smerenie,
Bucură-te, părinte iubitor de fii, al celor ce aleargă la tine,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 10

Văzând Dumnezeu nevointele tale, Sfintite Ierarhe Ghelasie, te-ai prosvlăzit pe pământ cu mari si multe minuni săvârsite încă în trup fiind. Iar după trecerea ta la cele vesnice nu încetezi a-i împărtăsi de faceri de bine. Pentru care si noi cu umilintă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost Părinte Ierarhe Ghelasie, că ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele si ispitele care te împresurau în slujirea arhierească si cu curgerile tale de lacrimi ai spălat haina sufletului tău Părinte. Pentru aceasta cu dragoste îti cântăm:

Bucură-te, căci prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit,
Bucură-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului,
Bucură-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vietii ceresti,
Bucură-te, că plutind pe apă capul tău înmiresmat a înconjurat biserica mănăstirii,
Bucură-te, că a treia oară pe fereasta bisericii el s-a oprit,
Bucură-te, că toti credinciosii cu cinste te-au primit,
Bucură-te, că pe toti cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuti lui Dumnezeu,
Bucură-te, că din suflet curat pe tine te slăvim,
Bucură-te, că prin sfârsitul tău cel bun, sfintenia vietii tale o ai arătat,
Bucură-te, căci cununa nemuririi din mâna Atottiitorului ai primit,
Bucură-te, că fericirea raiului cu toti sfintii ai mostenit,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 11

Femeia ce era bolnavă, în mare cinste pe tine te-a văzut Prea Sfintite Ierarhe si în chip minunat te-ai descoperit că esti ocrotitor al credinciosilor ardeleni si al Mănăstirii Râmet, dând poruncă să se păstreze acel loc sfânt: Pentru aceasta si noi multumire lui Dumnezeu aducând, îti cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Mare luminător te-ai arătat credinciosilor tăi din Ardeal si îndreptător al credintei celei drepte, că nu sufereai să vezi nedreptatea si urâciunea de patimi în locul sfânt al mănăstirii si în toată tara noastră, si cu asprime chiar si acum pedepsesti pe cei ce calcă rânduiala statornicită, Sfinte Ierarhe. Pentru aceasta te lăudăm zicând unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce te-ai arătat curătitor spinilor celor răi ai păcatelor,
Bucură-te, iubitorule al vietii în curătie,
Bucură-te, blândule arhiereu al lui Hristos,
Bucură-te, floarea cea cu dulce mireasmă,
Bucură-te, că înseninezi sufletele credinciosilor,
Bucură-te, că luminezi mintile cele întunecate,
Bucură-te, că alungi gândurile cele viclene,
Bucură-te, alăută cu dulce viersuire,
Bucură-te, îndrumătorule al turmei celei duhovnicesti,
Bucură-te, că prin tine si noi aflăm mântuire,
Bucură-te, veselia sufletului dornic de Hristos,
Bucură-te că altceva nu stiu ce să grăiesc fără numai bucură-te,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru.


Condacul 12

Mintea ta Sfinte Părinte Ierarhe ziua si noaptea o ai îndreptat la cerestile locasuri si ai fost ca o fecioară înteleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta în veci petreci în cerui cu toti sfintii iar noi cinstindu-te cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm Sfintite Părinte Ierarhe dragostea ta de pe pământ fată de fii duhovnicesti pe care i-ai păstorit ca si multele minuni pe care le-ai săvârsit, tămăduind pe toti cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine Sfinte Ghelasie, zicând:

Bucură-te, slujitorule a lui Hristos,
Bucură-te, făcătorule de minuni, Ierarhe,
Bucură-te, iubitorule de Hristos,
Bucură-te, izbăvitorule a tot felul de boale,
Bucură-te, cu cuviosii împreună nevoitorule,
Bucură-te, povătuitorul credinciosilor ardeleni,
Bucură-te, învătătorule al dreptei credinte,
Bucură-te, că toti cu dragoste te cinstim,
Bucură-te, că prin tine pace sufletelor aflăm,
Bucură-te, că prin atingerea de sfintele tale moaste ne vindecăm de neputinte,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!


Condacul 13

O, prea minunate si sfinte părinte, cu umilintă strigăm si cerem de la tine al tău sprijin în aceastăî vale a plângerii si te rugăm primeste această putină rugăciune si o înaltă la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale să ne învrednicim si noi vesnicei Împărătii si să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

După aceea Icosul 1 si îndată:

Rugăciune către Sfântul Ghelasie

Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înăltăndu-ne gândurile, cu umilintă si cu căldură ne rugăm: caută din înăltimea plină de slavă a cerului si te milostiveste de suferintele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile si strâmtorările noastre. Şi roagă pe Stăpânul si Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu stiintă si cu nestiintă, le săvârsim neîncetat, ca si pentru putina noastră dragoste fată de El si de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv si iertător si să îndepărteze de la noi toată suferinta si durerea. Fii povătuitorul si călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vietii, pentru ca, urmând pilda credintei si a dragostei tale fată de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale si trecând din această viată să ne bucurăm împreună cu tine si cu toti cei bine plăcuti din veac ai Domnului, de împărătia cea nesfârsită a cerurilor, ca acolo, înconjurati de cetele îngeresti, să aducem mărire, cinste si închinăciune lui Dumnezeu celui în Treime închinat si slăvit, tatăl, Fiul si Duhul Sfânt, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.