Se citeşte la Utrenie, în Duminica a cincea a Sfântului şi Marelui Post

Tropar

Întru tine maica, cu osârdie s-a mântuit cel dupa chip;
ca luând crucea ai urmat lui Hristos;
si lucrând ai învatat
      sa nu se uite la trup, ca este trecator;
      ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor.
Pentru aceasta si cu îngerii împreuna se bucura, cuvioasa maica Marie, duhul tau.


Cântarea 1

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca ceea ce stai înaintea lui Hristos, Lumina cea neapropiată,
lumină trimite mie Cuvioasă,
ca să prăznuiesc cu dragoste
a ta dătătoare-de-lumină şi sfântă pomenire!
Mântuieşte-mă dintru ale vieţii toate ispitele.

Necuprinsul şi Mai’naintele-de-veci, Domnul,
Cela ce dupre întrupare printre eghipteni a lăcuit,
Cela ce pre toate ştie mai-nainte de a fi ele,
din Eghipet adusu-te-a stea cu totul luminoasă.

Slavă…

Neştiind dumnezeieştile porunci,
întinat-ai a lui Dumnezeu asemănarea,
dară prin a Sa purtare de grijă,
iarăşi o ai curăţit, întru-tot-cinstită Cuvioasă,
îndumnezeindu-te, prin ale tale sfinte făptuiri!

A Născătoarei…

O, cea multă a Ta milostivire, Dumnezeul meu,
şi bunătatea Ta cea nespusă!
Că prin mijlocirile Maicii Tale,
pre păcătoasa de mai nainte,
curată şi nepătată precum îngerii ai făcut.


Cântarea 3

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin ale tale necuvioase fapte,
către ale pierzării porţi te-ai apropiat,
dară Cela ce mai nainte a sfărâmat porţile iadului
cu puterea dumnezeirii Sale,
deschisu-a ţie ale pocăinţei porţile, preacinstită,
Însuşi a vieţii Poarta fiind.

Schimbat-ai femeia ce unealtă păcatului se făcuse,
prin arma Sfintei Tale Cruci,
Îndelung-Răbdătorule şi Îndurate Doamne;
că prin închinarea Crucii,
doborât-a toate armele şi vicleniile demonilor.

Cela ce toate a făcut să fie,
şi Şi’a vărsat sângele răscumpărare tuturor,
curăţatu-te-a prin apa lacrimilor tale,
când erai bolnavă de cumplita stricăciune a păcatului.

A Născătoarei…

De negrăit ceea ce întru tine s-a petrecut, Fecioară, este,
căci în chip dumnezeiesc, Cuvântul Tatălui
întru tine s’a sălăşluit,
dăruind numai cu cuvântul Său,
iertare de greşale tuturor celor ce păcătuiesc.

Sedealna

Potolitu-ţi-ai prin lucrarea nevoinţei toate ale cărnii protivnice porniri,
vădind a sufletului tău bărbăţia.
Căci Crucea Domnului poftind a vedea, cinstită Maică,
răstignitu-te-ai lumii prin sfinţenie
şi cu osârdie ai căutat îngerescul chip al vieţuirii a urma.
Pentru aceasta, cu credinţă cinstim pomenirea ta, fericită Marie,
rugându-ne ca deplin iertare de păcate să dobândim,
prin ale tale mijlocirile.


Cântarea 4

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Făcătorule al firii omeneşti,
Izvorule al milei şi Comoară a îndurării,
milostivitu-te-ai de cea care la Tine a năzuit
răpindu-o de la fiara cea pierzătoare,
ca Cela ce eşti Iubitorul omenirii.

Crucea sârguindu-te a vedea, Marie,
luminată ai fost de lumina ei,
cu dumnezeiască rânduiala Domnului celui Răstignit,
însuţi pre tine lumii răstignindu-te,
ca o vrednică de minuni.

Slavă…

Ceea ce oarecând prin pofta cea rea
pre mulţi întru netrebnicie a purtat,
precum soarele strălucind acum întru sfinţenia sa,
călăuzitoare către ceruri, celor greşiţi s’a arătat.

A Născătoarei…

Cer înţelegător al Împăratului tuturor,
întrecut-ai întru înţelegere şi puterile cereşti,
că preste ale firii legile, Preacurată,
zămislit-ai pre Dătătorul de Lege şi Făcătorul tuturor.


Cântarea 5

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Precum în tainica vedere pre Sinai,
Moisi privit-a al lui Dumnezeu spatele,
de slavă strălucind şi nedesluşit arătând neînţeleasă taina ce-a vazut,
aşa Maria a căzut dinaintea preacuratei icoane a Maicii lui Dumnezeu:
acela în vasul de aur manna priimind,
iar aceasta viaţă îngerească luând.

Tânjind, precum Psalmistul, măreţia Bisericii Tale a vedea,
şi al slavei Tale duhovnicesc lăcaş,
ceea ce a întinat Biserica Ta a strigat:
O, Hristoase, cu duhovniceştile rugăciuni ale Fecioarei,
ce Ţie s’a făcut Biserică,
lăcaş mă fă al Duhului celui Atoatefăcătoriu.

Slavă…

Ceea ce pre mulţi bărbaţi robi făcând,
prin momeala undiţei cărnii şi plăcerea ochilor,
mâncare diavolului pre ei aducând
prin cea scurtă a plăcerii dulceaţă;
pre sine acum, în adevăr, roabă se face
şi prin dumnezeiescul Har al Sfintei Cruci
prea dulce înainte-punere lui Hristos aduce-se.

A Născătoarei…

A prorocilor ceata,
cu de-Dumnezeu-însuflate şi tainice cuvinte
în celei dintru tine taine învăţaţi fiind,
neprihănită Maică a lui Dumnezeu,
în multe chipuri, de tine mai’nainte au grăit!
Iar acum, cea dintru Eghipet Maria, la preacurata icoană
a năstrapei ce Manna a priimit, căzând,
chezăşuire către Dumnezeu, pentru cei păcătoşi se face.


Cântarea 6

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Oştile îngereşti se bucură,
întru tine văzând întocmai cu a lor viaţă,
şi strigă, sfântă Marie,
slavă aducând Domnului!

Înfricoşează-se adunările demonilor
de tăria răbdării tale!
Că femeie fiind, goală şi singură,
în chip minunat ai ruşinat pre ei.

Slavă…

Strălucit-ai, prealăudată Marie, precum soarele,
şi ai luminat pustia cu strălucirea ta.
Străluceşte şi preste mine,
ca mărit să fiu cu lumina ta.

A Născătoarei…

Luminaţi fiind îngerii cu slava
Celui Născut al tău, Fecioară,
au strigat:
Pace nouă tuturor, şi pre pământ, oamenilor bunăvoire.

Condac, glasul al 3-lea

Ceea ce mai nainte de tot felul de întinări erai plină,
arătatu-te-ai lui Hristos aleasă, prin pocăinţă vieţii îngereşti urmând,
şi cu a Crucii arma pre demoni călcând. 
Pentru aceasta, Împărăţiei Ceriurilor mireasă te-ai arătat,
Marie prealăudată.

Icos

Pre tine, mieluşeaua şi fiica lui Hristos, astăzi cu cântări lăudăm,
Marie pururea vrednică de cântare.
Cea care între Eghipteni te-ai arătat crescând,
şi dintru a lor toată rătăcirea ai scăpat,
adusu-te-ai Bisericii aleasă şi cinstită odraslă.
Prin post şi rugăciune, nevoindu-te mai presus de a firii omeneşti măsura
prin viaţă şi prin fapte, de Hristos înălţată fiind,
mireasă Împărăţiei Cerurilor te-ai arătat,
Cuvioasă Marie, mult lăudată. 

Sinaxarul Cuvioasei maicii noastre Maria Egipteanca din Mineiul pe luna aprilie.


Cântarea 7

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înţeleptul Zosima, mai marele între părinţi,
prin pustie rătăcind,
învrednicitu-s’a pre sfânta a vedea,
şi a strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, cel al părinţilor noştri!

Pentru ce, părinte, venit-ai a vedea
o înstrăinată femeie de toată cea lucrătoarea virtute?
strigat-a către bătrânul, Cuvioasa,
şi a cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, cel al părinţilor noştri!

Slavă…

Omorându-ţi, întru tot Fericită, ale patimilor tale săltările,
la limanul nepătimirii ajungând acum,
strigi: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, Cel al părinţilor noştri!

A Născătoarei…

Zămislit-ai în chip negrăit, Preacurată,
şi ai rămas fecioară,
iară lumii mântuirea ai născut,
pre Hristos, Dumnezeul nostru. 
Pentru aceasta, toţi credincioşii cu cântări
pre tine mărim.


Cântarea 8

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cela ce cerci ale inimii adâncurile,
şi ale noastre cunoşti mai nainte de a fi,
pre ceea ce a alergat la Tine, Mântuitoriule,
o ai scăpat din cea silnică viaţă;
pre cea care, cu netăcut glas strigă iubirii Tale:
Preoţi binecuvântaţi-L, noroade preaînălţaţi pre Dânsul întru toţi vecii!

O, cât e de cinstită schimbarea mutării tale spre cele mai bune!
O, a ta dumnezeiască dragoste, carea urât-ai ale cărnii plăcerile!
O, fierbinte credinţă!
Fericimu-te prealăudată Marie şi te preaînălţăm întru toţi vecii!

Slavă…

Aflat-ai durerilor răsplata şi ostenelilor tale schimb, cinstită Marie,
prin care înfrânt-ai pre cel ucigaş vrăjmaş;
iar acum, dimpreună cu îngerii strigi,
fără tăcere cântare,
lăudând şi preaînălţând pre Hristos întru toţi vecii!

A Născătoarei…

Cu totul m’a făcut din nou,
întru iubirea Sa de oameni,
ca un Stăpân al tuturor veacurilor, în pântecele tău, Preacurată,
nestricând osebirile amânduror firile! 
Pentru aceasta pre tine, ca pre o pricinuitoare a mântuirii noastre,
cu cântări te lăudăm întru toţi vecii!


Cântarea 9

Cuvioasă Maică Marie roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întărită cu a lui Hristos tărie, Maică,
cu lesnire ai răbdat chinuirile pustiei,
căci cu şuvoaiele de Dumnezeu dăruitelor lacrimile tale,
gândurile cele întinate ce’ţi veneau ai stins,
ceea ce eşti a postnicilor culmea şi sfinţilor slava!

Cu prealuminoase raze, strălucit-a preste tine Preacurata Fecioară,
ceea ce singură Maica lui Hristos-Lumina este,
pre tine făcând vrăjmaşilor înfricoşătoare,
cinstită Marie,
şi tuturor arătându-te a fi a postnicilor podoaba şi cuvioşilor întărirea!

Slavă…

Toate cele pământeşti înţelepţeşte părăsind,
arătatu-te-ai cinstită sălăşluire a Duhului;
deci roagă pre Unul izbăvitorul nostru Hristos,
de cele lumeşti răutăţi să scape
pre cei ce cu dumnezeiască credinţă săvârşesc
sfântă pomenirea ta.

A Născătoarei…

De cele fireşti legi, curată Fecioară, scăpând,
născut-ai mai presus de fire, Prunc tânăr pre pământ,
pre Cela ce este Dătătoriu de Lege şi Cel vechi de zile.
Pentru aceasta, cerule cel înţelegător al Făcătoriului tuturor,
cu credinţă şi cu dragoste pre tine fericim!

Viata Sfintei Maicii Noastre Maria Egipteanca