M-am gândit că este bine să stăruim putin cu gândul asupra cinstirii Maicii Domnului, care este maica noastră si care are un loc de cinste, un loc deosebit în gândirea si în evlavia ortodoxă.

Slujbele noastre sunt în asa fel alcătuite, încât ele ne duc în fata lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, ne duc în fata sfintilor; slujbele ne dau prilejul să vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu sfintii lui Dumnezeu, creează o atmosferă de preamărire a lui Dumnezeu, o atmosferă de preacinstire a Maicii Domnului, o atmosferă de cinstire a sfintilor. Nu se poate ortodoxie fără această lucrare cinstitoare. La biserică auzim cuvinte anume îndrumătoare spre pomenirea Maicii Domnului: "Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Stăpâna noas-tră, de Dumnezeu Născătoarea si pururea Fecioara Maria, cu toti sfintii să o pomenim". Avem deci datoria să o pomenim pe Maica Domnului. Ce înseamnă "a pomeni pe Maica Domnului"? Să ne gândim la Maica Domnului! Să n-o uităm pe Maica Domnului. S-o avem pe Maica Domnului în prim-planul gândirii noastre.

Avem în vedere la sfintele slujbe să o mărim pe Maica Domnului: "Pe preasfânta Născătoare de Dumnezeu si Maica luminii, întru cântări cinstindu-o, să o mărim". Sunt atâtea si atâtea cuvinte care ne angajează întru cinstirea Maicii Domnului: "Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită si preanevinovată si Maica Dumnezeului nostru. Cea ce esti mai cinstită decât heruvimii si mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim". Sunt cuvinte pe care le spunem la sfintele slujbe, obligatorii pentru noi, credin-ciosii. Nici nu ne punem problema că s-ar putea altfel.

Noi nu putem să-L despărtim pe Domnul Hristos de Maica Domnului, nici pe Maica Domnului de Domnul Hristos. Sunt alcătuiri la sfintele slujbe în care această legătură au făcut-o gânditorii de Dumnezeu, care ne-au dat constiinta că Maica Domnului a fost aceea prin care Mântuitorul lumii a venit în lume. Cele ce le-a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos îsi au începutul în faptul că El, Mântuitorul, S-a născut din preasfânta Fecioară Maria.

Către sfârsitul slujbei de dimineată din Duminici, de fiecare dată vorbim cu Maica Domnului, spunând cuvinte ca acestea: "Preabinecuvântată esti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că prin Cel ce S-a-ntrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, moartea s-a omorât si noi am înviat. Pentru aceasta, cântând, strigăm: «Bine esti cuvântat Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit asa, mărire Tie»".

În alcătuirea aceasta avem posibilitatea să vorbim cu Maica Domnului si să spunem ce a adus Mântuitorul pentru noi: "Că prin Cel ce S-a-ntrupat din tine (îi spunem Maicii Domnului) iadul s-a robit". Iadul nu mai are putere, s-a împu-tinat, s-a înghesuit. Există si mai departe iad, dar numai pentru cei care vor să meargă la iad. Pentru cei credinciosi nu mai exis-tă iad.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în Cuvântul de la Pasti ne spu-ne că "Iadul s-a amărât văzându-Te pe Tine jos", văzându-Te pe Tine în iad. Ce zice? "S-a amărât că s-a stricat, s-a amărât că s-a batjocorit, s-a amărât că s-a legat, s-a amărât că s-a omorât. A luat trup si de Dumnezeu s-a lovit, a luat pământ si s-a întâm-pinat cu cerul, a luat ce a văzut si a căzut întru ce nu a văzut. Unde-ti este moarte, boldul? Unde-ti este iadule, biruinta? Înviat-a Hristos si tu te-ai surpat. Înviat-a Hristos si au căzut dracii. Înviat-a Hristos si se bucură îngerii. Înviat-a Hristos si viata vietuieste. Înviat-a Hristos si nici un mort nu mai este în mormânt, că Hristos, înviind din morti, începătura celor adormiti S-a făcut. A Aceluia este slava si puterea si stăpânirea, în vecii vecilor, amin!" Asa spune Sfântul Ioan Gură de Aur - asa credem si noi, asa spunem si noi: "prin Cel ce S-a-ntrupat din Tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat" (la altă viată, la viata cea nouă, după voia lui Dumnezeu); blestemul nu mai există, s-a nimicit, s-a pierdut. Nu mai suntem sub blestem. Dumnezeu este gata să ne dea binecuvântarea.

Mie îmi place foarte, foarte mult să mă gândesc la faptul că Sfântul Evanghelist Luca, relatând despre Înăltarea la cer a Domnului Hristos, spune apăsat, să nu se uite, că Domnul Hristos i-a dus pe ucenici spre Betania si acolo Si-a ridicat mâinile si i-a binecuvântat. Ar fi putut merge mai departe, dar parcă ar fi vrut să mai stea putin, să-i încredinteze de binecuvântare: "Si pe când îi binecuvânta (pe ucenici, se întelege), S-a despărtit de ei si S-a înăltat la cer" (Luca 24, 51). Cum S-a înăltat Domnul Hristos la cer? Binecuvântând pe cei ce sunt ai Lui. Deci nu numai pe ucenici, ci pe toti aceia care sunt ca ucenicii Domnului Hristos. S-a înăltat la cer binecuvântând. Este ultimul gest al Domnului Hristos aici, pe pământ. Este un gest de bunăvointă, este rezumatul Noului Testament, rezumatul Evangheliei, rezumatul activitătii Domnului Hristos aici, pe pământ - binecuvântarea. Toată Evanghelia se cuprinde în aceste cuvinte. Si, ne spune mai departe Sfântul Evanghelist, ucenicii s-au închinat Domnului Hristos si s-au întors în Ierusalim "cu bucurie mare". Cu bucurie mare!

Maica Domnului cea binecuvântată, cea prin care a venit Domnul nostru Iisus Hristos, prilejuieste prin mijlocirea ei, prin existenta ei, faptul de a se fi nimicit, de a se fi înghesuit, de a se fi împutinat iadul, de a fi fost chemat Adam la viata cea fericită, faptul că blestemul nu mai este pentru cine vrea să fie sub binecuvântare. Moartea are alt sens decât înainte: "moartea s-a omorât si noi am înviat". Si, constienti de toate acestea, zicem către Domnul Hristos: "Bine esti cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit asa, mărire Tie". Este ca si când autorul si-ar fi adus aminte că Maica Domnului a zis la Nunta din Cana Galileii: "Faceti orice vă va spune" (Ioan 2, 5). E ca si când ar fi zis autorul că da, uite, noi am adus cinstire Maicii Domnului pentru toate câte s-au făcut prin Domnul Hristos, dar să nu uităm de Domnul Hristos, Care a binevoit asa, să nu uităm pe Domnul Hristos, pentru că Maica Domnului vrea să ne gândim la Domnul Hristos când o cinstim pe ea.

Pentru noi este o mare bucurie să fim cinstitori ai Maicii Domnului dar trebuie stiut că adevărata cinstire a Maicii Domnului vine de la Dumnezeu. Astfel de minunătii din sfânta slujbă, astfel de lucruri cinstitoare pentru Maica Domnului au putut fi alcătuite numai de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne îndeam-nă la cinstirea Maicii Domnului.

Noi cerem ajutor pentru cinstirea Maicii Domnului, chiar de la Maica Domnului. La Sfântul Maslu este o alcătuire de rugăciune către Maica Domnului, în care zicem asa: "Pe tine, preacuratul palat al Împăratului ceresc, ceea ce esti multlăudată, te rog, păzeste mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate si o fă locas înfrumusetat al Treimii Celei dumnezeiesti, ca să laud si să măresc puterea ta si mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tău".

Deci fiecare dintre noi, stând în fata Maicii Domnului, ne considerăm robi netrebnici si dorim ceva de la Maica Domnului: să ne ajute să avem mintea curătită de tot felul de păcate, să devenim si noi locasuri ale Preasfintei Treimi. Aceasta anume ca să lăudăm si să mărim puterea cea nemăsurată a Maicii Domnului. Prin puterea lui Dumnezeu avem bucuria de a fi cin-stitori ai Maicii Domnului.

Spunea cineva că părintele Stăniloae l-a întrebat pe un candidat la doctorat: "Ce simti tu când cinstesti pe Maica Domnului?" N-a întrebat ce temeiuri sunt pentru cinstirea Maicii Domnului, ci tu, personal, care esti în Biserica Domnului si cinstesti pe Maica Domnului, ce simti tu atunci când cinstesti pe Maica Domnului?

Să amintim mai întâi că între rugăciunile de multumire pentru împărtăsirea cu dumnezeiestile Taine, avem si o rugăciu-ne în care ne adresăm Maicii Domnului, zicând asa: "Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, care esti lumina întune-catului meu suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâ-ierea si bucuria mea". Maica Domnului, fiind "lumina întune-catului meu suflet", dar si Maica Luminii ("Pe Născătoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, întru cântări cinstindu-o, să o mă-rim" - Sf. Liturghie), nu se poate să nu fie si ea lumină; în măsura în care am această lumină, pot să înteleg ceva din măre-tia Maicii Domnului.

O numim pe Maica Domnului nădejde! Maica Domnului este nădejdea noastră ca mijlocitoare.
Acoperire! Este ocrotitoarea noastră.
Scăpare! Este un loc de refugiu.
Mântuirea si bucuria mea!

Acel candidat întrebat de părintele Stăniloae ce simte el când o cinsteste pe Maica Domnului, dacă s-ar fi gândit la aceste cuvinte din rugăciunea de multumire către Maica Domnului, ar fi trebuit să se întrebe: "Simt eu când cinstesc pe Maica Domnului, că Maica Domnului este Stăpâna mea? Simt eu că Maica Domnului este lumina întunecatului meu suflet, că am lumină prin Maica Domnului? Simt eu că Maica Domnului este nădejdea mea? Simt eu că Maica Domnului este acope-rământul meu? Simt eu că Maica Domnului este mântuirea mea? Simt eu că Maica Domnului este bucuria mea?" Si ar trebui să putem răspunde că asa ceva simtim noi când cinstim pe Maica Domnului: că Maica Domnului este ocrotitoarea noastră, că Maica Domnului ne poartă de grijă, ne are în vedere, că mijloceste ceva pentru noi. Deci noi credem că Maica Domnului este cu noi, că este si mama noastră, că ne poartă de grijă, se gândeste la noi, ne trimite bucurie, ne trimite prilejuri de bucurie.

În aceeasi rugăciune de multumire cerem de la Maica Domnului să ne dea smerenie în gânduri si ridicare din robia păcatului. Eu nu stiu dacă v-ati gândit sau dacă citind lucrurile acestea de ritual, le-ati dezghiocat, să vedeti ce-i pe acolo, ce se spune acolo? Cerem de la Maica Domnului smerenie în gânduri. De ce smerenie în gânduri? Pentru că Maica Domnului a fost smerită. Dacă nu avem smerenie în gânduri, nu suntem ca Maica Domnului, nu suntem plăcuti Fiului ei.

Cerem de la Maica Domnului ridicare din robia patimilor. De atâtea si de atâtea ori avem probleme în lumea aceasta din pricina unor gânduri care nu sunt comune, care ne robesc, care ne asupresc, care ne chinuiesc. Dar dacă scăpăm din robia cugetelor - avem limpezime, avem seninătate, avem bucurie si putem fi încredintati de ajutorul Maicii Domnului.

Înainte cu mai multi ani, stiu eu, vreo sapte, am citit o carte intitulată Faceti ceea ce vă va spune El (cuvinte spuse de Maica Domnului la Nunta din Cana Galileii). Autorul acestei cărti pune o problemă pe care mi-am pus-o si eu cu mai mult timp în urmă: că oamenii de astăzi sunt mai putin cinstitori ai Maicii Domnului, desi există unii care sunt mai mult decât trebuie cinstitori ai Maicii Domnului. Nu-i bine nici asa! Bine este s-o avem pe Maica Domnului acolo unde ne-o prezintă Biserica. Să nu ne adresăm Maicii Domnului mai mult decât Domnului Hristos, ci să ne adresăm Domnului Hristos si după aceea Maicii Domnului.

L-am auzit pe părintele Arsenie Boca spunând credinciosilor în 1942 că sunt unii care zic "Doamne, Maica Domnului", ceea ce nu-i corect! Nu se găseste în nici o carte, nici de rugăciuni, nici de slujbă, o adresare de felul acesta - "Doamne, Maica Domnului". Cuvântul "Doamne" este întrebuintat numai pentru Domnul Hristos, pentru Dumnezeu. Dar astăzi oamenii sunt mai putin cinstitori ai Maicii Domnului si găsesti mai greu oameni care stiu rugăciuni către Maica Domnului. De exemplu, la spovedit, îi întreb pe cei care se spo-vedesc la mine dacă stiu să spună "Cuvine-se cu adevărat". Unii stiu, cei mai multi nu stiu, câte unii nici nu stiu despre ce este vorba si zic simplu - "stiu".

Mi-a venit odată un tânăr pe care l-am întrebat:

- Stii să zici "Cuvine-se cu adevărat"?
- Da
- Zi!
- Cuvine-se cu adevărat!
- Nici nu stii despre ce-i vorba! Si el, după mine:"Nici nu stii despre ce-i vorba!". Asta-i situatia reală! Nu-i o situatie de glumă!

Să revenim la ceea ce vă spuneam despre autorul acesta al cărtii "Faceti ceea ce vă va spune El". Se punea problema că sunt tot mai putini cinstitori ai Maicii Domnului si se întreba din ce cauză. Si răspunsul, care mi-a plăcut foarte mult, era acesta: "Crestinismul nostru este un crestinism de idei" - fiti atenti ce frumos urmează - "si ideile n-au mamă". Dacă Îl avem pe Domnul Hristos în cinstea cuvenită, dacă pentru noi Domnul Hristos este o realitate, nu putem să nu fim cinstitori si ai Maicii Lui. Iar dacă pentru noi Domnul Hristos este o idee, n-avem atunci pentru ce să-I cinstim mama, pentru că ideile n-au mamă. Extraordinar de frumos prezentată chestiunea!

Între bucuriile mari pe care le avem noi din credinta noastră, este si bucuria de a fi cinstitori ai Maicii Domnului. Gânditi-vă că sunt altii care o hulesc pe Maica Domnului, sunt altii care, hai să zicem că nu o necinstesc, dar nu o cinstesc, o trec cu vederea pe Maica Domnului. Pe noi nu ne interesează ce fac ei, noi ne tinem de credinta noastră.

O mătusă de-a mea, Dumnezeu s-o odihnească, era îndemnată de oameni de altă credintă să treacă la credinta lor. Si le-a a spus asa: "Eu de Maica Domnului nu mă las, eu de Biserică nu mă las! Mie-mi place când bate toaca, mie-mi place când se trag clopotele, eu de Maica Domnului nu mă las!". Asa să facem si noi! Să nu ne lăsăm de Maica Domnului! Oricine ce-ar zice, noi avem bucuriile noastre, avem ajutor de la Maica Domnului, avem bucuria de a avea pe Maica Domnului ca mama noastră, si stiti cum e mama...

Si noi suntem îndatorati cumva să ne gândim la inima de mamă si să avem inimă de mamă, dar până să avem inimă de mamă, sigur are Maica Domnului fată de noi inimă de mamă.

Să-I multumim Maicii Domnului, să-I multumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos că ne-a dat si bucuria aceasta, de a o cinsti pe Maica Domnului. Să multumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru credinta noastră, pentru Biserica noastră, pentru toate darurile Bisericii pe care le avem, să mergem înainte cu bucurie că suntem în Biserica în care Maica Domnului are locul ei, asemănător cu locul cel din rai.

Noi credem că Maica Domnului a fost ridicată din mormânt (a fost înviată, a fost ridicată din mormânt la cer si este în cer cu sufletul si cu trupul). Noi sustinem lucrul acesta la slujbele noastre, chiar dacă nu avem o dogmă despre aceasta, dar spunem: "Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită, mormântul si moartea n-au tinut-o, căci ca pe Maica vietii la viată a mutat-o Cel ce S-a sălăsluit în pântecele ei cel pururea fecioresc".

Credem lucrul acesta si când o să ajungem acolo unde este Maica Domnului, o să ne bucurăm că este si Maica Domnului cu noi.

Dumnezeu să ne ajute!


Mânăstirea „Sub Piatră”
9 iulie 1998