Parintele Ieroschimonah Stefan
Schitul "Sf. Dimitrie" – Lacu, Muntele Athos

 

Pãrinte, pentru început vã rugãm sã ne dati o definitie a dreptei socotinte.

Dreapta socotintã este cumpãna care mentine echilibrul, timona care te pãstreazã pe cale, fãrã abatere în dreapta sau în stânga.

Cum se poate ajunge la dreapta socotintã? Care este tinta si care sunt roadele ei?

În viata duhovniceascã avem absolutã nevoie de un duhovnic, un om care sã aibã aceastã virtute a dreptei socotinte si care sã ne povãtuiascã. Si nu numai la începutul vietii duhovnicesti, dar si la mijloc si spre sfârsit. Deci toatã viata. Mai mult la început e nevoie însã sã ne cãlãuzeascã, sã ne lumineze, sã ne formeze ca oameni duhovnicesti.

În om se lucreazã din trei directii: de la Dumnezeu, din partea firii omului si de la diavol. De aceea, cel începãtor nu-si poate da seama de unde vine impulsul, dorinta de a face un lucru. Si atunci duhovnicul îi spune "nu", "da" sau "este indiferent, dar mai bine sã nu faci lucrul gândit".

Dreapta socotintã este un lucru ce se dobândeste dupã multã nevointã duhovniceascã. Are ca tintã cãlãuzirea corectã a sufletului cãtre scopul ultim si discernerea sau analizarea gândurilor. Rodul cel mai important socotesc cã este mentinerea unui echilibru permanent. Celelalte roade ale Duhului se câstigã prin celelalte nevointe, dar dreapta socotintã mentine nevointa la un echilibru. Propriu-zis, dreapta socotintã nu dã roade; nevointa dã roade, însã nevointa fãcutã cu dreaptã socotintã. Roadele dreptei socotinte sunt urmãri ale lucrãrii duhovnicesti: pocãinta, dragostea fatã de aproapele, ascultarea, blândetea si celelalte.

Care este relatia dintre dreapta socotintã si cumintenie?

Între ele este o mare diferentã. Una este sã fii cuminte si alta este sã câstigi dreapta socotintã. Aceasta din urmã se câstigã dupã multã nevointã si ani destui. A fi om cuminte nu presupune cã esti si om duhovnicesc.

Ce înseamnã sã ai o minte cuminte?

O minte cuminte înseamnã a te pãstra si a nu iesi din cadrele normalului etic. Se referã îndeosebi la relatiile sociale dintre oameni. În viata duhovniceascã este cu totul altceva. Spre exemplu, sfintii nebuni întru Hristos n-au fost numiti "cuminti", ci "nebuni", însã ei sunt mult mai mult decât cuminti, pentru cã au ajuns la un înalt nivel de comuniune cu Dumnezeu si prin aceastã nebunie îsi acoperã adevãrata lor lucrare de ochii lumii si de alti ochi.

Altceva este un om drept, un om corect în viata socialã, fatã de un om duhovnicesc. E o mare diferentã. Poate fi omul si drept, si duhovnicesc, însã poate fi si cuminte, si ateu. Aceastã cumintenie este prima fazã, o temelie pe care se poate clãdi foarte usor viata duhovniceascã. Într-un om obraznic, un om care este certat cu normele sociale, în primul rând trebuie sã pui rânduialã, trebuie sã se punã el însusi la punct ca sã poti clãdi în el casa aceasta sufleteascã, casa duhovniceascã. Cu un om obraznic nu poti clãdi o casã duhovniceascã. Nu se poate. Cumintenia aceasta se referã la legãturile dintre oameni, si ea poate ajuta pe cineva sã propulseze foarte repede dacã se angajeazã în viata duhovniceascã. Dupã pãrerea mea, cumintenia aceasta este temelia unei vieti duhovnicesti adevãrate, bineînteles dacã dupã angajarea în viata duhovniceascã se pãstreazã în aceastã cumintenie.

Dar dacã extindem cumintenia si în ce priveste viata duhovniceascã?

Prin angajarea omului în viata duhovniceascã nu se eliminã cumintenia. Ele se întrepãtrund, aceastã cumintenie ajutându-l foarte mult sã sporeascã. Cumintenia se înduhovniceste, se spiritualizeazã. La omul neduhovnicesc, cumintenia rãmâne în anumite limite, comportându-se cuminte pânã la sfârsit: nu jigneste pe nimeni, se poartã frumos cu fiecare... În viata duhovniceascã, cumintenia se spiritualizeazã, luând diferite forme. Ea ajutã la isihie, la rugãciune, la concentrare, la ascultare. Se ajutã pe sine, dar si pe ceilalti. Zicea cineva: "Acest om îmi odihneste sufletul". Omul duhovnicesc cuminte aduce liniste nu numai în relatiile exterioare, ci si în cele interioare. Deci cumintenia este si temelie, si culme în viata duhovniceascã, dar e si timona care ajutã sã tii calea dreaptã întreaga viatã.

În ce sens dreapta socotintã a fost consideratã, de unii Sfinti Pãrinti, precum Sfântul Antonie cel Mare, cea mai mare virtute si dacã este mai mult decât dreapta mãsurã sau cumpãtare?

Este cu mult mai mult decât dreapta mãsurã si cumpãtare, cu toate cã au legãturã, dar dreapta socotealã sau discernãmântul se referã la toate virtutile, la toatã viata duhovniceascã, nu numai la cumpãtare. Cumpãtarea sau înfrânarea este un aspect. Dreapta socotintã este consideratã de Sfintii Pãrinti drept cea mai mare virtute pentru cã îl mentine pe monah si pe orice crestin pe calea de mijloc, cea neprimejdioasã, pe calea împãrãteascã de înaintare spre scopul final. Extremele nu sunt de la Dumnezeu. Lucrarea diavolului este sã ne arunce în extreme, ori în stânga, ori în dreapta. Cãderea de-a stânga înseamnã lucrarea exclusiv a patimilor trupesti (trândãvie, lãcomie, desfrânare), iar cãderea de-a dreapta este cãderea în nevointã peste putere, cunoscute fiind cazurile unora care au fost ispititi sã se nevoiascã peste puteri, ba chiar au fost ajutati sã ajungã la anumite mãsuri, însã în cele din urmã au cãzut înfrânti. Deci dreapta socotintã este virtutea virtutilor, care ne pãstreazã în smerenie.

Prin dreapta socotintã omul tinde sã nu mai aibã cãderi în stânga sau în dreapta, pendulãri între extreme, ci tinde sã se miste din ce în ce mai putin, pânã la nemiscare. Ce înseamnã nemiscare în Dumnezeu?

Nemiscarea în Dumnezeu este o lucrare a fazei a treia a vietii duhovnicesti. Prima fazã este faza purificãrii, a curãtirii, a doua este a iluminãrii, iar a treia a îndumnezeirii. În prima fazã, zic Sfintii Pãrinti, este mai pronuntatã lucrarea omului pentru dobândirea harului. În a doua fazã începe lucrarea harului, care iese la ivealã. Sfântul Marcu Ascetul zice: "Hristos este ascuns în poruncile Lui". Nu-L vedem, dar lucrând poruncile Îl asimilãm, dobândind harul care la o anumitã vreme iese la suprafatã, luminând cele lãuntrice si cele dinafarã. În cea de-a doua fazã primim luminarea mintii, dar si lucrãm. Iar faza a treia este faza îndumnezeirii, de care se învrednicesc putini, este treapta nelucrãrii omului, numitã faza lucrãrii exclusiv a lui Dumnezeu. Lucrarea supremã este nelucrarea. Nelucrarea este totusi o lucrare. Aceastã lucrare a nelucrãrii este specificã fazei înalte a îndumnezeirii. Ea presupune înainte o mare nevointã. Nu poate un începãtor sã ajungã deja la faza nelucrãrii personale. Toate trebuie sã meargã într-o anumitã evolutie, dupã o anumitã regulã.

Împreunã-lucrarea omului cu Dumnezeu este o nebunie. Cum se împacã aceastã nebunie, în special "nebunia întru Hristos", cu judecãtile omenesti?

Sfântul Apostol Pavel spune cã pentru ca "sã fii întelept trebuie sã te faci nebun". Deci nu a fi, ci a te face "nebun", adicã nepotrivit pentru judecãtile omenesti cele de aici. Acestea nu se împacã. Un om duhovnicesc pe toate le judecã si nu este judecat de nimeni. Este deasupra tuturor acestor judecãti omenesti. Cei de jos nu pot pricepe mintea "nebunului întru Hristos", pentru cã acesta este în legãturã cu Dumnezeu si toate le analizeazã si le coordoneazã dupã judecãtile lui Dumnezeu. În sensul acesta credinta este o nebunie, "nebunia Crucii", cum zice Sfântul Apostol Pavel. Înaintând pe scara duhovniceascã esti din ce în ce mai neînteles de cei de jos. Doar când ceilalti se ridicã la nivelul tãu pot sã te înteleagã. Mântuitorul spune în Sfânta Evanghelie: "În casa Tatãlui Meu multe locasuri sunt". Sunt foarte multe planuri. Trãim unul lângã altul, unii chiar sot si sotie, însã despãrtiti sufleteste de multi ani, pentru cã unul e la o anumitã vârstã duhovniceascã, iar altul la alta. Oamenii nu i-au înteles pe "nebunii întru Hristos" si atunci i-au catalogat "nebuni". Aceastã lucrare a nebuniei întru Hristos a fost specificã lumii grecesti si celei rusesti. La noi n-a prins acest fel de nevointã, sau foarte putin. Sfântul Serafim de Sarov spune cã în viata lui a vãzut foarte putini adevãrati nebuni întru Hristos. Nu oricine poate sã-si ia asuprã-si aceastã nevointã. Nu e obligatorie. Sfântul Simeon cel nebun întru Hristos, dupã ce se despãtimeste cu Sfântul Ioan Pustnicul în desert, se întoarce în Constantinopol pentru a urma aceastã formã de nevointã. Sfântul Simeon este însã o exceptie de la regulã. Exceptiile sunt dirijate de Sus, fãrã putere de lege. Regula este calea împãrãteascã. Si "nebunia întru Hristos", si pustnicia, si vietuirea de unul singur sunt daruri de sus. E necesarã multã virtute pentru a împlini bine aceste chemãri. Este o mare nevointã sã renunti de bunã voie la statutul unui om integru în fata oamenilor si sã suporti toate consecintele ei, tot blamul si tot dispretul celor din jur. Vedeti, în conditiile normale cât de greu suportãm un cuvânt aspru, de batjocurã, sau dispret, sau chiar un gest cât de mic de dezaprobare, pentru cã lucrarea omului vechi este încã vie în noi. Vedeti ce înãltime are lucrarea nebunului întru Hristos? Trebuie sã fie despãtimit si într-o legãturã foarte strânsã cu Dumnezeu. Nu ni se cere nouã sã le urmãm lor, ci cãii Sfintilor Pãrinti, cãii de mijloc, cãii celei bãtãtorite.

Dreapta socotintã cautã sã împace judecãtile lui Dumnezeu cu judecãtile oamenilor sau ne detaseazã total de judecãtile oamenilor?

Lucrãrile duhovnicesti sunt foarte precise si nu suportã compromis. Compromisul este un pact cu cineva care nu e Dumnezeu, pentru cã pactul cu Dumnezeu este împlinirea strictã a poruncilor. Când nu faci lucrarea lui Dumnezeu, deja faci pact cu altcineva.

Dreapta socotintã nu cautã sã împace judecãtile oamenilor cu judecãtile lui Dumnezeu. Nu se poate vorbi în acest sens de împãcare. Nici chiar sfintii mari care au cãutat sã cerceteze judecãtile lui Dumnezeu n-au reusit. Spre exemplu, unui bãtrâni cu viatã sfântã ce a stat mult timp în pustie si se ruga lui Dumnezeu sã-i descopere judecãtile Sale, i se aratã un înger care îl întreabã: "Ce doresti?" "Vreau sã stiu judecãtile lui Dumnezeu", zice sfântul. Îngerul îi rãspunde: "Nu este om care sã stie aceasta, dar pentru cã m-ai rugat îti voi da niste exemple". Si îngerul l-a luat pe pustnic si dupã o zi de mers au ajuns la o gazdã. Au dormit noaptea, iar gazda i-a servit cu ce avea mai frumos, cu o tavã de argint. Au servit cele de pe tavã, iar la sfârsit, îngerul ia tava si o aruncã într-o prãpastie. Si au pornit mai departe. Au ajuns la o grãdinã foarte frumoasã. Au poposit lângã un izvor si stând la un loc mai ferit, vãd un om bãtrân care se asazã si el. Apoi apare un cãlãret care începe sã-i cearã banii. Bãtrânul nu întelege despre ce bani era vorba. Cãlãretul se înfurie si îl bate pânã îl omoarã. Sfântul si îngerul au plecat mai departe. Au ajuns în cele din urmã la o casã pãrãsitã, din care mai rãmãsese un singur perete în picioare. S-au asezat sã doarmã, iar îngerul, în loc sã doarmã, a dãrâmat complet zidul si l-a refãcut. Dimineatã, pãrintele foarte nelinistit îl întreabã: "Esti înger sau esti demon? Ce înseamnã toate cele ce le-am vãzut?" Îngerul rãspunde: "Crestinii la care am înnoptat sunt evlaviosi si au fãcut multe fapte bune. Tava de argint era însã câstigatã prin nedreptate. Si pentru ca sã nu-si piardã plata faptelor bune si mântuirea, am luat tava de la ei. Bãtrânul mort, în tinerete a omorât pe cineva. Cãlãretul era stãpânul locului unde am poposit si urmãrea hotul care tocmai îi furase banii. Astfel, bãtrânul a plãtit cu viata sa uciderea fãcutã de el mai demult, ca sã i se ierte din pãcate. Iar în locul zidului pãrãsit a fost o casã foarte mare. Si ultimul din casa aceea a îngropat o comoarã în zid, care era cât pe-aci sã se surpe. Stãpânul de acum ar fi gãsit comoara si-ar fi tr[it în nedreptate si rãutate. Zidul fãcut acum va dura pânã se va naste cineva care, gãsind banii, îi va folosi într-un scop bun. Deci", i-a zis îngerul, vãzând mirarea sfântului, "nu mai cerceta judecãtile lui Dumnezeu, ci îngrijeste-te de pãcatele tale".

Judecãtile lui Dumnezeu nu se pot împãca cu judecãtile oamenilor. Lucrarea dreptei socoteli este de a elimina si curãta judecãtile omenesti, pentru ca ele sã devinã dupã Dumnezeu. Lucrând dupã judecãtile lui Dumnezeu, omul trãieste vesnicia încã de aici.

(text preluat prin bunãvointa redactiei Epifania)


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.